සංස්කරණය කළ නව යෙදුම් © 2017-2020
Appmodify.mL
global modify and develop application
My Official App!
Like Us On Facebook
The Walking Dead: Michonne 

# Offline
# Unlock Episode
# Size; 670MB
# Link
● Mali apk :click me
○ Mali data :click me
● Adreno apk :click me
○ Adreno data : click me

9mm 

# Offline
# HD game
# Size; 750MB
# Link :
● APK and DATAData All Gpu

Splinter Cell: Conviction HD

# Offline
# HD game
# Size; 125MB
# Link :
● APK FILE
800×480 resol apk
960×540 resol apk
1024×600 resol apk
1280×720 resol apk
1920×1080 rosol apk

● DATA FILE
data (all gpu)

Battlefield bad company 2

# Android OS 2.3+
# Offline
# Fix Sound
# Size : 562Mb
# Link
● Adreno Apk :click me
● Mali Apk :click me
○ All Gpu Data :click me

The Walking Dead Season 3

# Android OS 5+
# Offline
# Unlock Episode
# Size : 773Mb
# Link
● Apk :click me
○ Data :click me

(සමහරක් Device සදහා සහාය නොදක්වයි. මෙය ඔබගේ Device එකට සහාය දක්වන්නේද බැලීමට, playstore එකට ගොස් Compatible ද බලන්න)

Need For Speed Most Wanted

# V1.3.128
# Offline
# Fix Black Screen
# Size : 605Mb
# Link
● Apk :click me
○ Data :click me

Brothers A Tale of Two Son

# Offline
# Android OS 4+
# Size : 730Mb
# Link
● Mali apk :click me
○ Mali data :click me
● Adreno apk :click me
○ Adreno data : click me

The Walking Dead Season 2

# Unlock all episode
# Offline
# Ram 1GB
# CPU: Dual core 1.2GHz
# Size : 1.5GB(all episode)
# Link
● Mali apk :click me
○ Mali data :click me
● Adreno apk :click me
○ Adreno data : click me

The Walking Dead Season 1

# Unlock all episode
# Offline
# Ram 1GB
# CPU: Dual core 1.2GHz
# Size : 2GB(all episode)
# Link
● Mali apk :click me
○ Mali data :click me
● Adreno apk :click me
○ Adreno data : click me

Backstab HD

# HD game
# Offline
# Openwork game
# Size:576MB
# Link: click me

Call of Duty strike team

# unlimited money
# Offline
# v.1.0.40
# Size:1GB
# Link: click me

PUBG MOBILE LITE

# Android v4+
# Online
# v.0.9.0
# Size:334MB
# Link: click me

Dead Effect 2Mode

# Mode money
# Unlimit ammo
# All gpu
# Size: 1.02 GB
# Link: click me

Dead Effect  Mode

# A lot of money
# unlock wefan
# Zombie game
# Size: 379+17MB
# Link: click me

MODERN COMBAT BLACK PEGASUS

# masmelow available
# HD game
# Size; 249MB
# Link:

● APK FILE
800×480 resol apk
960×540 resol apk
1024×600 resol apk
1280×720 resol apk
1920×1080 rosol apk

● DATA FILE
data file (all gpu)

MODERN COMBAT SANDSTORM

# masmelow available
# HD game
# Size; 189MB
# Link :

● APK FILE
800×480 resol apk
960×540 resol apk
1024×600 resol apk
1280×720 resol apk
1920×1080 rosol apk

● DATA FILE

data file (all gpu)

Modern Combat 3: Fallen Nation

# Masmelow available
# Unlimited Money & Unlock Chapter
# Size: 733MB(ZIP)
# Password: "androidgamegratisan.blogspot.com"
# Link: click me

Modern Combat 4 : Zero Hour

# Masmelow available
# Offline Verification & unlimit Money
# Size: 1GB(ZIP)
# Password: "androidgamegratisan.blogspot.com"
# Link:
● Old version(1.2.2e)click me
● New version(1.2.3e)/rootclick me

Assassin"s Creed: Altair"s Chronicles

# masmelow available
# HD game
# Size: 131MB(ZIP)
# Link: click me

The Lord of The Rings

# size :8Mb+1.05Gb
# mode game
# Link
● Mali apk :click me
○ Mali data :click me
● Adreno apk :click me
○ Adreno data : click me

RoboCopv3.0.6

# lollipop test
# offline
# unlimit coin
# Size :4.3mb+79.3mb
# Link:
● Apkclick me
○ obbclick me

The Pirate: Plagueof The Dead v1.6

# kitket v test
# unlimit coin
# Size; 47.8MB(zip)
# Link: click me

Bullet strike

# Size; 88MB
# Link: click me

"Counter Terrorist Sniper Shoot v1.1

# small mode game
# size ; 25MB
# Link : click me

Assassin"s creed 3

# java game(v1.1.6)
# size ; 6.5MB
# Link : click me

RANBOWN SIX ALPHA TEAM

# size 349MB
# old phone only
# Link
● Mali apk :click me
○ Mali data :click me
● Adreno apk :click me
○ Adreno data : click me

Brother in army

# size 190MB
# old phone only
# Link
● Mali apk :click me
○ Mali data :click me
● Adreno apk :click me
○ Adreno data : click me

Evil killer

# not obb
# horron game (story)
# Size; 109MB
# Link: click me

Resident evil 4 mode

# not obb
# missn unlock
# Size; 110MB
# Link: click me

Crimson warden

# not obb
# unlimit mony
# offline
# Size; 89.6MB
# Link: click me

MTB multiple 3D

# unlimit coin
# not obb
# offline
# Size; 112MB
# Link: click me

Gun war mode

# unlimit coin
# not obb
# offline
# Size; 56MB
# Link: click me

Son of Zeus

# offline
# mode app
# full mode
# Size; 49.6MB
# Link: click me

Tiny trooper-2 special ops

# no obb file (full game)
# size; 63MB
# Link: click me

N.O.V.A legacy mode apk

# Unlimit coin
# Size; 81 MB
# Link: click me OR click me

සංස්කරණය කළ නව යෙදුම් © 2017-2020
Online Users 11 User(s)
Total Members: 220 Members
TotalHits: 2310 Hits

Note:කොහොමද app download කරන්න. වීඩියෝ එක බලන්න.