සංස්කරණය කළ නව යෙදුම් © 2017-2020
Appmodify.mL
global modify and develop application
My Official App!
Like Us On Facebook

Asphalt 5

✺ HD game
✺ Offline
✺ Android v2.3 up
✺ Size : 108Mb+30Mb
✺ Link
● Apk :Download
○ Data :Download

TinTin HD

✺ Android v3 up
✺ Offline
✺ HD game
✺ Size : 771Mb+12Mb
✺ Link
● Apk :Download
○ Data :Download

Valiant Hearts : The Great War

✺ Android v4 up
✺ Offline
✺ Point & Click game
✺ Size : 785Mb+46Mb
✺ Link
● Apk :Download
○ Data :Download

The Walking Dead: Michonne℡

✺ Offline
✺ Unlock Episode
✺ Size; 670MB
✺ Link
● Mali apk :Download
○ Mali data :Download
● Adreno apk :Download
○ Adreno data : Download

9mm 

✺ Offline
✺ HD game
✺ Size; 750MB
✺ Link :
● APK and DATA Download

Splinter Cell: Conviction HD

✺ Offline
✺ HD game
✺ Size; 125MB
✺ Link :
● APK FILE
800×480 Resol Download
960×540 Resol Download
1024×600 Resol Download
1280×720 Resol Download
1920×1080 Rosol Download

● DATA FILE
Download

Battlefield bad company 2

✺ Android OS 2.3+
✺ Offline
✺ Fix Sound
✺ Size : 562Mb
✺ Link
● Adreno Apk :Download
● Mali Apk :Download
○ All Gpu Data :Download

The Walking Dead Season 3℡

✺ Android OS 5+
✺ Offline
✺ Unlock Episode
✺ Size : 773Mb
✺ Link
● Apk :Download
○ Data :Download

(❞සමහරක් Device සදහා සහාය නොදක්වයි. මෙය ඔබගේ Device එකට සහාය දක්වන්නේද බැලීමට, playstore එකට ගොස් Compatible ද බලන්න❞)

Need For Speed Most Wanted

✺ V1.3.128
✺ Offline
✺ Fix Black Screen
✺ Size : 581Mb
✺ Link
● Apk and Data :Download

Brothers A Tale of Two Son

✺ Offline
✺ Android OS 4+
✺ Size : 730Mb
✺ Link
● Mali apk :Download
○ Mali data :Download
● Adreno apk :Download
○ Adreno data : Download

The Walking Dead Season 2℡

✺ Unlock all episode
✺ Offline
✺ Ram 1GB
✺ CPU: Dual core 1.2GHz
✺ Size : 1.5GB(all episode)
✺ Link
● Mali apk :Download
○ Mali data :Download
● Adreno apk :Download
○ Adreno data : Download

The Walking Dead Season 1℡

✺ Unlock all episode
✺ Offline
✺ Ram 1GB
✺ CPU: Dual core 1.2GHz
✺ Size : 2GB(all episode)
✺ Link
● Mali apk :Download
○ Mali data :Download
● Adreno apk :Download
○ Adreno data : Download

Backstab HD

✺ HD game
✺ Offline
✺ Openwork game
✺ Size:576MB
✺ Link: Download

Call of Duty strike team

✺ unlimited money
✺ Offline
✺ v.1.0.40
✺ Size:1GB
✺ Link: Download

Dead Effect 2

✺ Mode money
✺ Unlimit ammo
✺ All gpu
✺ Size: 1.5GB
✺ Link:
● Apk Download
○ Data Download

Dead Effect

✺ A lot of money
✺ unlock wefan
✺ Zombie game
✺ Size: 333MB+19MB
✺ Link:
● Apk Download
○ Data Download

MODERN COMBAT BLACK PEGASUS

✺ masmelow testing
✺ HD game
✺ Size; 249MB
✺ Link:

● APK FILE
800×480 Resol Download
960×540 Resol Download
1024×600 Resol Download
1280×720 Resol Download
1920×1080 Rosol Download

○ DATA FILE
Download

MODERN COMBAT SANDSTORM

✺ masmelow testing
✺ HD game
✺ Size: 189MB
✺ Link :
● APK FILE
800×480 Resol Download
960×540 Resol Download
1024×600 Resol Download
1280×720 Resol Download
1920×1080 Rosol Download

○ DATA FILE
Download

Modern Combat 3: Fallen Nation

✺ Masmelow testing
✺ Unlimited Money
✺ Unlock Chapter
✺ Size: 733MB(ZIP)
✺ Link:
● ApkDownload
○ Data Download

Modern Combat 4 : Zero Hour

✺ V 1.2.3e
✺ Offline Verification
✺ Unlimited mony
✺ Size: 1GB(ZIP)
✺ Link:
● Apk Download
○ Data Download

Assassin"s Creed: Altair"s Chronicles

✺ masmelow testing
✺ HD game
✺ Size: 131MB(ZIP)
✺ Link: click me

RoboCopv3.0.6

✺ Lollipop testing
✺ Offline
✺ Unlimit coin
✺ Size :4.3mb+79.3mb
✺ Link:
● ApkDownload
○ DataDownload

The Pirate: Plagueof The Dead v1.6

✺ Kitket v test
✺ Unlimit coin
✺ Size; 47.8MB
✺ Link: Download

Bullet strike

✺ Size; 88MB
✺ Link: Download

Assassin"s creed 3

✺ Java game(v1.1.6)
✺ Size ; 6.5MB
✺ Link : Download

RANBOWN SIX ALPHA TEAM

✺ size 456MB+7MB
✺ Old Game
✺ Link
● Apk :Download
○ Data :Download

Brother in army

✺ Size 204MB
✺ Old game
✺ Link
● Apk :Download
○ Data :Download

Evil killer

✺ Not obb
✺ Horron game (story)
✺ Size: 81MB
# Link: Download

Resident evil 4 mode

✺ Not obb
✺ Missn unlock
✺ Size: 110MB
✺ Link: Download

Crimson warden

✺ Not obb
✺ Unlimit mony
✺ Offline
✺ Size; 89.6MB
✺ Link: Download

MTB multiple 3D

✺ Unlimit coin
✺ Not obb
✺ Offline
✺ Size; 100MB
✺ Link: Download

Gun war mode

✺ Unlimit coin
✺ Not obb
✺ Offline
✺ Size: 60MB
✺ Link: Download

Son of Zeus

✺ Offline
✺ Mode app
✺ Full mode
✺ Size; 49.6MB
✺ Link: Download

Tiny trooper-2 special ops

✺ No obb file (full game)
✺ Size; 63MB
✺ Link: Download

N.O.V.A legacy mode apk

✺ Unlimit coin
✺ Size: 81 MB
✺ Link: Download

සංස්කරණය කළ නව යෙදුම් © 2017-2020

web counter
The Best Websites I Recommend

Paris___ Paris___ Paris___ Paris___


THANK YOU