සංස්කරණය කළ නව යෙදුම් © 2017-2020
Appmodify.mL
global modify and develop application
My Official App!
Like Us On Facebook

The Walking Dead: Michonne℡

✺ Offline
✺ Unlock Episode
✺ Size; 670MB
✺ Link
● Mali apk :click me
○ Mali data :click me
● Adreno apk :click me
○ Adreno data : click me

9mm 

✺ Offline
✺ HD game
✺ Size; 750MB
✺ Link :
● APK and DATAData All Gpu

Splinter Cell: Conviction HD

✺ Offline
✺ HD game
✺ Size; 125MB
✺ Link :
● APK FILE
800×480 resol apk
960×540 resol apk
1024×600 resol apk
1280×720 resol apk
1920×1080 rosol apk

● DATA FILE
data (all gpu)

Battlefield bad company 2

✺ Android OS 2.3+
✺ Offline
✺ Fix Sound
✺ Size : 562Mb
✺ Link
● Adreno Apk :click me
● Mali Apk :click me
○ All Gpu Data :click me

The Walking Dead Season 3℡

✺ Android OS 5+
✺ Offline
✺ Unlock Episode
✺ Size : 773Mb
✺ Link
● Apk :click me
○ Data :click me

(❞සමහරක් Device සදහා සහාය නොදක්වයි. මෙය ඔබගේ Device එකට සහාය දක්වන්නේද බැලීමට, playstore එකට ගොස් Compatible ද බලන්න❞)

Need For Speed Most Wanted

✺ V1.3.128
✺ Offline
✺ Fix Black Screen
✺ Size : 605Mb
✺ Link
● Apk :click me
○ Data :click me

Brothers A Tale of Two Son

✺ Offline
✺ Android OS 4+
✺ Size : 730Mb
✺ Link
● Mali apk :click me
○ Mali data :click me
● Adreno apk :click me
○ Adreno data : click me

The Walking Dead Season 2℡

✺ Unlock all episode
✺ Offline
✺ Ram 1GB
✺ CPU: Dual core 1.2GHz
✺ Size : 1.5GB(all episode)
✺ Link
● Mali apk :click me
○ Mali data :click me
● Adreno apk :click me
○ Adreno data : click me

The Walking Dead Season 1℡

✺ Unlock all episode
✺ Offline
✺ Ram 1GB
✺ CPU: Dual core 1.2GHz
✺ Size : 2GB(all episode)
✺ Link
● Mali apk :click me
○ Mali data :click me
● Adreno apk :click me
○ Adreno data : click me

Backstab HD

✺ HD game
✺ Offline
✺ Openwork game
✺ Size:576MB
✺ Link: click me

Call of Duty strike team

✺ unlimited money
✺ Offline
✺ v.1.0.40
✺ Size:1GB
✺ Link: click me

Dead Effect 2Mode

✺ Mode money
✺ Unlimit ammo
✺ All gpu
✺ Size: 1.02 GB
✺ Link: click me

Dead Effect  Mode

✺ A lot of money
✺ unlock wefan
✺ Zombie game
✺ Size: 379+17MB
✺ Link: click me

MODERN COMBAT BLACK PEGASUS

✺ masmelow testing
✺ HD game
✺ Size; 249MB
✺ Link:

● APK FILE
800×480 resol apk
960×540 resol apk
1024×600 resol apk
1280×720 resol apk
1920×1080 rosol apk

● DATA FILE
data file (all gpu)

MODERN COMBAT SANDSTORM

✺ masmelow testing
✺ HD game
✺ Size: 189MB
✺ Link :

● APK FILE
800×480 resol apk
960×540 resol apk
1024×600 resol apk
1280×720 resol apk
1920×1080 rosol apk

● DATA FILE

data file (all gpu)

Modern Combat 3: Fallen Nation

✺ Masmelow testing
✺ Unlimited Money
✺ Unlock Chapter
✺ Size: 733MB(ZIP)
✺ Link: click me

Modern Combat 4 : Zero Hour

✺ Masmelow testing
✺ Offline Verification
✺ Unlimit Money
✺ Size: 1GB(ZIP)
✺ Link:
● Old version(1.2.2e)click me
● New version(1.2.3e)/rootclick me

Assassin"s Creed: Altair"s Chronicles

✺ masmelow testing
✺ HD game
✺ Size: 131MB(ZIP)
✺ Link: click me

The Lord of The Rings

✺ size :8Mb+1.05Gb
✺ mode game
✺ Link
● Mali apk :click me
○ Mali data :click me
● Adreno apk :click me
○ Adreno data : click me

RoboCopv3.0.6

✺ Lollipop testing
✺ Offline
✺ Unlimit coin
✺ Size :4.3mb+79.3mb
✺ Link:
● Apkclick me
○ obbclick me

The Pirate: Plagueof The Dead v1.6

✺ Kitket v test
✺ Unlimit coin
✺ Size; 47.8MB(zip)
✺ Link: click me

Bullet strike

✺ Size; 88MB
✺ Link: click me

"Counter Terrorist Sniper Shoot v1.1

✺ Small mode game
✺ Size ; 25MB
✺ Link : click me

Assassin"s creed 3

✺ Java game(v1.1.6)
✺ Size ; 6.5MB
✺ Link : click me

RANBOWN SIX ALPHA TEAM

✺ size 349MB
✺ Old Game
✺ Link
● Mali apk :click me
○ Mali data :click me
● Adreno apk :click me
○ Adreno data : click me

Brother in army

✺ Size 190MB
✺ Old game
✺ Link
● Mali apk :click me
○ Mali data :click me
● Adreno apk :click me
○ Adreno data : click me

Evil killer

✺ Not obb
✺ Horron game (story)
✺ Size; 109MB
# Link: click me

Resident evil 4 mode

✺ Not obb
✺ Missn unlock
✺ Size: 110MB
✺ Link: click me

Crimson warden

✺ Not obb
✺ Unlimit mony
✺ Offline
✺ Size; 89.6MB
✺ Link: click me

MTB multiple 3D

✺ Unlimit coin
✺ Not obb
✺ Offline
✺ Size; 112MB
✺ Link: click me

Gun war mode

✺ Unlimit coin
✺ Not obb
✺ Offline
✺ Size; 56MB
✺ Link: click me

Son of Zeus

✺ Offline
✺ Mode app
✺ Full mode
✺ Size; 49.6MB
✺ Link: click me

Tiny trooper-2 special ops

✺ No obb file (full game)
✺ Size; 63MB
✺ Link: click me

N.O.V.A legacy mode apk

✺ Unlimit coin
✺ Size: 81 MB
✺ Link: click me OR click me

සංස්කරණය කළ නව යෙදුම් © 2017-2020

web counter

Note:කොහොමද app download කරන්න. වීඩියෝ එක බලන්න.