සංස්කරණය කළ නව යෙදුම් © 2017-2020
Appmodify.mL
global modify and develop application
My Official App!
Like Us On Facebook
DIGI keyboard

# සිංglish type
# low ram use
# Free photo add
# Size : 2.7MB
# Link : click me

HELAKURU JOCKER

# Emoji row
# font and color style
# Size : 21 MB
# Mode by nuwan ekanayake
# Link: click me

HELAKURU NEW UPDET

# Photo add free
# Color code
# Size : 8 MB
# Mode by sadaruwan
# Link: click meOR new mode click

Helakuru cnl

# new 4 thames
# emoji and number row
# Size: 20MB+14MB
# mode by chamika nipul
# Link: click me

Helakuru wrong keyboard

# main keyboard color code preview bar (special)
# theam effect (පොටො මාරු කළ හැක)
# color code19
# magic code 27
# font style 8
# emoji and symbol
# top row number
# button key & normal key
# magic code helps( special)
# size: 13MB
# Link: click me

Helakuru X+

# Font style 4
# Color code 23
# Magic code 23
# Size : 6.5 MB
# Mode by Hiruu
(Android v.6 down only)
# Link: click me

Sinhala keyboard

# Singlish type
# emaji
# Size; 2.8MB
# Link: click me

Mode keyboard small

# background photo
# color code
# Size; 950KB
# Link: click me

සංස්කරණය කළ නව යෙදුම් © 2017-2020
Online Users 11 User(s)
Total Members: 220 Members
TotalHits: 2310 Hits

Note:කොහොමද app download කරන්න. වීඩියෝ එක බලන්න.