සංස්කරණය කළ නව යෙදුම් © 2017-2020
Appmodify.mL
global modify and develop application
My Official App!
Like Us On Facebook
ShareIt Sinhala

# Sinhala language
# low memory & battery use
# No ads
# Size : 6.3MB
# Mode by Geek lanka (chami)
# Link : click me

Apk editor Anonymous

# Skin effect
# New update 1.9.10
# Anonymous Theme
# Size : 9.3MB
# Link : click me

ESG BG ERASER

# Screen effect
# Animation
# Ram kill
# Time & contact
# Modify by GARCIA BALBIN
# Size : 3.7MB
# Link: click me

Loba VPN Mode

# Premium mode
# Data graph
# 3rd county connect
# Music player
# Cradit by wil sanchez
# Size : 2.9MB
# Link: click me

Visualizer on screen

# 3rd choice visualizer
# small size
# Size : 79 KB
# Link: click me

AUTO LIKER 30

# Facebook or Instagram like
# Automatic like 10,20 or 30
# Feed photo & url
# 1st post public select
# Size : 1.2 MB
# Link: click me

FastVPN pro

# Philips mode(pro)
# Data graph
# 3rd city connect
# Music player
# Cradit by zonic teeam and warrior
# Size : 3.2MB
# Link: click me

LUCKY PATCHER SINHALA

# Sinhala language
# Easy use
# Size : 6.7 MB
# Mode by sachintha
# Link: click me

Background eraser

# music player & clock
# skin effect
# mode kenneth sambilay
# Size : 3.1 MB
# Link: click me

PORN DADDY MODE APP

# 18 plus only
# xxx mode
# site (beeg,pronhub,youjyzz,youpron,xvideos,xnxx)
# Size : 3.5 MB
# Link: click me

Apk editor new

# Skin effect
# Color font
# Size : 8MB
# Mode by Erwin"s
# Link: click me

APK EDITOR™ MODE

# Home effect
# Animation
# Color skin
# Size : 9.5MB
# Link : click me

App Cloner [Premium]

# pro apk
# new work can be done
# Size: 5MB
# Link: click me

APK TOOL nonroot

# modify advance tool
# non root
# Size: 65MB
# Link: click me

Zipsigner app

# ඔබ download කරන mode apk දුරකථනයට install වෙන් නැද්ද.
# මෙම යෙදුම download කර එ තුලින් ඔබ install කරන්න අවශ්‍ය යෙදුම sign කරගෙන install කරගන්න
# Size: 1.0MB
# Link: click me

Color smali convenient

# Simple use
# Size : 2.2Mb
# Link: click me

RootExplorer

# skin effect
# font color
# size : 3.4mb
# Link: click me

Apk editor pro mode

# home skin animi
# skin color
# font color
# sinhala (½)
# size : 7.4mb
# Link: click me

EX file window mode

# full mode
# skin effect
# Size; 7.1MB
# Link: click me

Imo mode 1st

# skin cheng
# font style
# Size; 9MB
# Link: click me

24Hr Facebook name change

FACEBOOK නම දින 60 යාමටපෙර වෙනස් කර ගැනිමට මෙම යෙදුම downloadකරගෙන log වී විස්තර ටික පුරවලා uploadකරන්න....24hr නම වෙනස් වී තියෙවී....
# Link: click me


(සැලකිය යුතුය :මෙය සෑම විට කිරිමට යාමෙන් account එක blog විය හැක.)

Web page translate PDF

# sinhala
# small easy
# size ; 198KB
# Link : click me

ShareIt women cricket mode

# skin cheng
# font color
# Size; 6.5MB
# Link: click me

Share It mode

# skin cheng
# animation
# Size; 6.5MB
# Link: click me

EX file manager aliens mode

# skin cheng
# icon cheng
# full mode
# Size; 7.9MB
# Link: click me

Cshare X file mode apk

# background cheng
# sound
# time zone
# Size; 4.6MB
# Link: click me

Green light apk

# small apk
# sinhala language
# size; 1.2MB
# Link: click me

Diskdigger mode apk

# Transparent skin
# Font style
# Sinhala language
# Size; 1.2MB
# Link: click me

සංස්කරණය කළ නව යෙදුම් © 2017-2020
Online Users 11 User(s)
Total Members: 220 Members
TotalHits: 2310 Hits

Note:කොහොමද app download කරන්න. වීඩියෝ එක බලන්න.