සංස්කරණය කළ නව යෙදුම් © 2017-2020
Appmodify.mL
global modify and develop application
My Official App!
Like Us On Facebook

ShareIt Sinhala

✺ Sinhala language
✺ low memory & battery use
✺ No ads
✺ Size : 6.3MB
✺ Mode by Geek lanka (chami)
✺ Link : click me

Apk editor Anonymous

✺ Skin effect
✺ New update 1.9.10
✺ Anonymous Theme
✺ Size : 9.3MB
✺ Link : click me

ESG BG ERASER

✺ Screen effect
✺ Animation
✺ Ram kill
✺ Time & contact
✺ Modify by GARCIA BALBIN
✺ Size : 3.7MB
✺ Link: click me

Loba VPN Mode

✺ Premium mode
✺ Data graph
✺ 3rd county connect
✺ Music player
✺ Cradit by wil sanchez
✺ Size : 2.9MB
✺ Link: click me

Visualizer on screen

✺ 3rd choice visualizer
✺ small size
✺ Size : 79 KB
✺ Link: click me

AUTO LIKER 30

✺ Facebook or Instagram like
✺ Automatic like 10,20 or 30
✺ Feed photo & url
✺ 1st post public select
✺ Size : 1.2 MB
✺ Link: click me

FastVPN pro

✺ Philips mode(pro)
✺ Data graph
✺ 3rd city connect
✺ Music player
✺ Cradit by zonic teeam and warrior
✺ Size : 3.2MB
✺ Link: click me

LUCKY PATCHER SINHALA

✺ Sinhala language
✺ Easy use
✺ Size : 6.7 MB
✺ Mode by sachintha
✺ Link: click me

Background eraser

✺ music player & clock
✺ skin effect
✺ mode kenneth sambilay
✺ Size : 3.1 MB
✺ Link: click me

PORN DADDY MODE APP

✺ 18 plus only
✺ xxx mode
✺ site (beeg,pronhub,youjyzz,youpron,xvideos,xnxx)
✺ Size : 3.5 MB
✺ Link: click me

Apk editor new

✺ Skin effect
✺ Color font
✺ Size : 8MB
✺ Mode by Erwin"s
✺ Link: click me

APK EDITOR™ MODE

✺ Home effect
✺ Animation
✺ Color skin
✺ Size : 9.5MB
✺ Link : click me

App Cloner [Premium]

✺ pro apk
✺ new work can be done
✺ Size: 5MB
✺ Link: click me

APK TOOL nonroot

✺ modify advance tool
✺ non root
✺ Size: 65MB
✺Link: click me

Zipsigner app

✺ ❞ඔබ download කරන mode apk දුරකථනයට install වෙන් නැද්ද.
✺ මෙම යෙදුම download කර එ තුලින් ඔබ install කරන්න අවශ්‍ය යෙදුම sign කරගෙන install කරගන්න❞
✺ Size: 1.0MB
✺ Link: click me

Color smali convenient

✺ Simple use
✺ Size : 2.2Mb
✺ Link: click me

RootExplorer

✺ skin effect
✺ font color
✺ size : 3.4mb
✺ Link: click me

Apk editor pro mode

✺ home skin animi
✺ skin color
✺ font color
✺ sinhala (½)
✺ size : 7.4mb
✺ Link: click me

EX file window mode

✺ full mode
✺ skin effect
✺ Size; 7.1MB
✺ Link: click me

Imo mode 1st

✺ skin cheng
✺ font style
✺ Size; 9MB
✺ Link: click me

24Hr Facebook name change

❞FACEBOOK නම දින 60 යාමටපෙර වෙනස් කර ගැනිමට මෙම යෙදුම downloadකරගෙන log වී විස්තර ටික පුරවලා uploadකරන්න....24hr නම වෙනස් වී තියෙවී....❞
# Link: click me


(සැලකිය යුතුය :මෙය සෑම විට කිරිමට යාමෙන් account එක blog විය හැක.)

Web page translate PDF

✺ sinhala
✺ small easy
✺ size ; 198KB
✺ Link : click me

ShareIt women cricket mode

✺ skin cheng
✺ font color
✺ Size; 6.5MB
✺ Link: click me

Share It mode

✺ skin cheng
✺ animation
✺ Size; 6.5MB
✺ Link: click me

EX file manager aliens mode

✺ skin cheng
✺ icon cheng
✺ full mode
✺ Size; 7.9MB
✺ Link: click me

Cshare X file mode apk

✺ background cheng
✺ sound
✺ time zone
✺ Size; 4.6MB
✺ Link: click me

Green light apk

✺ small apk
✺ sinhala language
✺ size; 1.2MB
✺ Link: click me

Diskdigger mode apk

✺ Transparent skin
✺ Font style
✺ Sinhala language
✺ Size; 1.2MB
✺ Link: click me

සංස්කරණය කළ නව යෙදුම් © 2017-2020

web counter

Note:කොහොමද app download කරන්න. වීඩියෝ එක බලන්න.